PL | EN | DE

Home » Regulamin

Regulamin Mark Spedition

 

  Warunki zlecenia

  Termin Płatności: po otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury w terminie do 60 dni od daty otrzymania podpisanego zlecenia wraz z oryginałem Faktury oraz z kompletem oryginalnych podpisanych i podstemplowanych dokumentów. FRACHT płatny BRUTTO w walucie EURO lub PLN (wybór należy do zleceniodawcy), VAT po kursie z dnia poprzedzającego rozładunek lub w PLN (wybór należy do zleceniodawcy). W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów, dostarczenia ich części lub dostarczenia ich kserokopii w terminie powyżej 21 dni od daty wyładunku Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach. Upoważniamy państwa do wystawiania FAKTUR VAT bez naszego podpisu. Za anulowanie zlecenia przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca obciąży Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 200 EURO oraz dodatkowo karą w wysokości różnicy w wysokości frachtu ustalonego ze Zleceniobiorcą, a wypłaconego dla przewoźnika zastępczego Zleceniobiorca, ma bezwzględny obowiązek potwierdzenia Zleceniodawcy, Mark Spedition sp. z o.o., daty rozładunku towaru, po jego dokonaniu, celem prawidłowego wystawienia faktury VAT. W przypadku niepotwierdzenia daty rozładunku towaru, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w kwocie 50 Euro.

  1. Przez komplet dokumentów rozumie się oryginalne podpisane i podstemplowane dokumenty, w szczególności: list przewozowy CMR (czytelny podpis + stempel nadawcy i odbiorcy) , zlecenie transportowe, dokument dostawy (delivery note/Lieferschein) oraz wszystkie inne dokumenty, które otrzymał Zleceniobiorca w miejscu załadunku lub rozładunku i które są niezbędne do prawidłowego rozliczenia przez Zleceniodawcę wykonania zlecenia.

  2. W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów, dostarczenia ich części lub dostarczenia ich kserokopii Zleceniodawcy przysługuje prawo wstrzymania płatności frachtu do czasu dostarczenia kompletu dokumentów lub otrzymania umówionego frachtu przez Mark Spedition sp. z o.o. od swojego kontrahenta bez zastrzeżeń.

  3. Obie strony obowiązuje konwencja CMR.

  4. Wszelkie zmiany w liście przewozowym powinny zostać wprowadzone w sposób umożliwiający odczytanie dotychczasowej treści oraz wprowadzonych korekt pod rygorem wstrzymania płatności frachtu z zachowaniem uprzywilejowania do skonta.

  5. Od momentu przyjęcia niniejszego zlecenia przez okres 5 lat Zleceniobiorcę obowiązuje tajemnica spedycyjna, tzn. zakaz bezpośrednich i pośrednich kontaktów z naszym klientem oraz podmiotami związanymi z wykonaniem zleconego transportu (nadawcami, odbiorcami, innymi zlecającymi, spedytorami, pośrednikami, itd.) wyjąwszy czynności konieczne dla realizacji niniejszego zlecenia, w szczególności zakaz oferowania oraz zakaz świadczenia bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez przedsiębiorstwa powiązane, w ramach umowy spółki, jako podwykonawca etc.) usług transportowych i spedycyjnych na rzecz podmiotów związanych z wykonaniem transportu zleconego niniejszym zleceniem (nadawców, odbiorców, innych zlecających, spedytorów, pośredników etc.).

  6. Fracht określony niniejszą umową obejmuje wynagrodzenie za zachowanie tajemnicy spedycyjnej. W przypadku naruszenia tajemnicy spedycyjnej, Zleceniodawca Mark Spedition Sp. z o.o. ma prawo dochodzić kary umownej w wysokości równowartości do 50.000 EURO. Zleceniodawca Mark Spedition Sp. z o.o. ma prawo dochodzenia szkody przewyższającej karę umowną.

  7. Przewoźnik ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego ładunku z treścią CMR oraz specyfikacją. W przypadku rozbieżności muszą być one odnotowane w CMR i należy o nich poinformować na piśmie Zleceniodawcę Mark Spedition Sp. z o.o.

  8. W przypadku sporu co do przysługujących należności Zleceniobiorca nie może kontaktować się z nadawcą bądź odbiorcą w celu informowania o braku płatności lub dochodzenia od nich bezpośrednio roszczenia. W przypadku naruszenia ww. zakazu Zleceniodawca ma prawo dochodzić kary umownej w wysokości trzykrotności frachtu. Zleceniodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną

  9. Ubezpieczenie OC w gestii przewoźnika.

  10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek trudności przy załadunku/rozładunku należy bezwzględnie kontaktować się ze Zleceniodawcą Mark Spedition Sp. z o.o., w szczególności w przypadku wystąpienia różnic w wadze lub ilości towaru.

  11. Wszelkimi kosztami powstałymi w związku z pobraniem przez Zleceniobiorcę wyposażenia do zabezpieczenia ładunku z miejsca załadunku bez zgody Zleceniodawcy Mark Spedition sp. z o.o. zostanie obciążony Zleceniobiorca.

  12. Palety na wymianę to Palety tylko NOWE !!! Zleceniobiorca ma obowiązek doręczenia Zleceniodawcy oryginalnych kwitów paletowych. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności frachtu lub do dokonania płatności pomniejszonej o wartość nieoddanych palet w przypadku niedoręczenia mu oryginalnych kwitów paletowych lub w przypadku podpisania przez Zleceniobiorcę kwitu paletowego, jeżeli zlecenie nie obejmowało wymiany palet.

  13. W przypadku przewozu towaru chłodnią Zleceniobiorca zobowiązany jest do doręczenia Zleceniodawcy oryginału wydruku z termografu, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zleceniodawcę do momentu otrzymania oryginału wydruku z termografu.

  14. Każda zmiana treści zlecenia, w szczególności daty i godziny załadunku / wyładunku ilości towaru i wagi wymagana jest dla swej ważności potwierdzenia przez obie strony w formie faxu lub e-maila.

  15. Zleceniobiorca zobowiązuje się samodzielnie wykonać przewóz towaru. Wyłącza się dopuszczalność podzlecania wykonania przewozu przez Zleceniobiorcę innym podmiotom. W przypadku podzlecenia przewozu Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w kwocie 50.000 EURO. Podzlecanie wyłącznie za wyraźną zgodą Zleceniodawcy.

  16. Zleceniodawca Mark Spedition Sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Zleceniobiorcy (Państwa firmy) kary umownej w wysokości pięciokrotności frachtu za niewykonanie usługi lub za wykonanie usługi niezgodnie z warunkami ustalonymi w zleceniu.

  a. Jako wykonanie usługi niezgodnie z warunkami ustalonymi w zleceniu rozumie się w szczególności: opóźnienie w podstawieniu samochodu do załadunku lub rozładunku (przy czym za opóźnienie uważa się podstawienie samochodu po upływie ustalonej w zleceniu godziny), wystąpienie sytuacji, w której w czasie między przyjęciem towaru do przewozu a jego wydaniem doszło do całkowitego lub częściowego zaginięcia towaru lub uszkodzenia towaru lub opakowania towaru, wystąpienie różnic w faktycznej wadze lub ilości towaru w stosunku do zlecenia lub do zapisu w liście przewozowym CMR, zagubienie lub niewłaściwe użycie dokumentów, niewykonanie lub nienależyte wykonanie instrukcji dotyczącej rozporządzenia towarem, opóźnienie w dostarczeniu kompletu dokumentów, niewykonanie obowiązku informacji. Zleceniodawca Mark Spedition Sp. z o.o. ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

  b. W przypadku bezzasadnego wstrzymania wykonania zlecenia lub ukrycia towaru bądź jakichkolwiek innych działań zagrażających prawidłowemu wykonaniu umowy z winy Zleceniobiorcy Zleceniodawca uprawniony jest do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości dziesięciokrotności frachtu, a nadto powiadomienia o zawinionych działaniach organy państwowe, giełdy transportowe, właściwe stowarzyszenia przewoźników, a także potencjalnych poszkodowanych. Zleceniodawca Mark Spedition Sp. z o.o. ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

  17. Wysokość kar umownych wskazanych w niniejszym zleceniu została skalkulowana mając na względzie szkody, które mogą wynikać z niewykonania lub nieprawidłowego wykonana zlecenia przez Zleceniobiorcę, a to w szczególności: kary umowne nałożone przez kontrahenta Mark Spedition Sp. z o.o., roszczenia odszkodowawcze kierowane przez kontrahentów do Mark Spedition, utrata wizerunku Mark Spedition na rynku transportowym i w konsekwencji utrata dotychczasowych klientów Mark Spedition Sp. z o.o., jak również utrata potencjalnych nowych kontrahentów Mark Spedition Sp. z o.o. (tj. nieuzyskanie nowych zleceń przez Mark Spedition Sp.z o.o. ze względu na uszczerbek wizerunku Mark Spedition Sp. z o.o. spowodowany opóźnieniem w wykonaniu transportu).

  18. Mark Spedition sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość anulowania zlecenia z przyczyn niezależnych od woli Spółki.

  19. Kara umowna może być potrącona z należności wynagrodzenia, w szczególności na podstawie Noty Obciążeniowej.

  20. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniobiorcę roszczenia o zapłatę, które nie istnieje, nie istnieje w zgłoszonej wysokości lub w momencie zgłoszenia roszczenia jeszcze nie jest wymagalne, Zleceniodawca Mark Spedition ma prawo dochodzenia odszkodowania oraz zwrotu kosztów sądowych na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

  21. Za „zgłoszenie roszczenia o zapłatę” rozumie się w szczególności skierowanie przez Zleceniobiorcę wezwania do zapłaty, złożenie pozwu o zapłatę w sądzie powszechnym lub polubownym, zlecenie windykacji podmiotom zajmującym się windykacją, zgłoszenie roszczenia lub zlecenie dochodzenia należności firmom zarządzającym ryzykiem finansowym (w szczególności w przypadku giełdy LoginTrans) lub oddziałowi Inkasso (w szczególności w przypadku giełdy TimoCom).

  22. W braku przeciwnych zapisów zlecenia transportowego, Zleceniobiorca (Państwa firma) ma obowiązek wykonywania transportu, zgodnie z zapewnieniem szczególnego bezpieczeństwa przewożonych dóbr, w tym obowiązkiem przewoźnika jest wykonywanie postoju (wraz z towarem) wyłącznie na parkingach strzeżonych.

  23. Wszelkie należności przypadające Zleceniodawcy Mark Spedition sp. z o.o. z tytułu niniejszej umowy zlecenia mogą być potrącane z należności Zleceniobiorcy.

  24. Strony ustalają Sąd właściwy w przypadku sporów (właściwość umowna): Sąd właściwy rzeczowo w Szczecinie.

  25. W przypadku opóźnienia w zapłacie, które nie przekracza jednego miesiąca, strony poddają spory wynikłe z niniejszej umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego w Szczecinie.

  26. Niniejsza oferta może zostać przyjęta jedynie bez zastrzeżeń !!! Brak pisemnej odmowy przyjęcia zlecenia do realizacji w ciągu 30 min. od jego otrzymania uważa się zlecenie w całości za przyjęte i zaakceptowane.

  27. Zleceniodawca jako administrator danych, informuje, że podane przez Zleceniobiorcę, w związku z zawarciem niniejszej umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniodawcę w celu:

  a. realizowania czynności związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy,

  b. wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Zleceniodawcy oraz zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Zleceniodawcy.

  28. Podanie przez Zleceniobiorcę danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji niniejszej umowy. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych działań związanych z wykonywaniem zawartych umów oraz zarządzaniem ryzykiem i prowadzeniem sprawozdawczości, księgowości oraz w celach marketingowych.

  29. Zleceniobiorca potwierdza, że został poinformowany o prawie do:

  a. dostępu do treści jego danych i ich poprawiania,

  b. zgłoszenia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych,

  c. złożenia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi.

  30. Osoba podpisująca niniejszą umowę w imieniu Zleceniobiorcy zobowiązuje się do przekazania informacji, o jakich mowa w niniejszej umowie wszystkim osobom fizycznym związanym ze Zleceniobiorcą, niepodpisującym niniejszego oświadczenia, a których dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z realizacją niniejszej umowy.

  Fakturę wraz z dokumentami proszę wystawić i wysłać na: MARK SPEDITION Sp. z o. o., SŁONECZNY SAD 4A, 72-002 DOŁUJE.

  Szczególne postanowienia dotyczące wykonywania przewozu na terenie Niemiec:

  1. W przypadku wykonywania przez Zleceniobiorcę jakiejkolwiek części zlecenia na terenie Niemiec (tranzyt przez Niemcy, załadunek lub rozładunek w Niemczech) Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niemieckiej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu z dnia 11.08.2014 (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns – dalej ustawa Mindestlohngesetz). Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu przepisy ustawy Mindestlohngesetz i dokonał zgodnie z przepisami tej ustawy stosownego zawiadomienia niemieckiego urzędu celnego o zamiarze świadczenia pracy w Niemczech. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej, niż brutto 8,50 EURO za każdą godzinę przepracowaną na terenie Niemiec przy realizacji niniejszego zlecenia. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym ewidencjonowania czasu pracy pracowników świadczących pracę na terenie Niemiec zgodnie z przepisami ustawy Mindestlohngesetz. Zleceniobiorca zobowiązuje się ponadto do przechowywania przez okres co najmniej dwóch lat dokumentacji umożliwiającej kontrolę przestrzegania przepisów ustawy Mindestlohngesetz (m.in. umowa o pracę, ewidencja czasu pracy, rozliczenie wynagrodzenia wraz z potwierdzeniami wypłaty wynagrodzenia) i zobowiązuje się udostępnić tą dokumentację na każde żądanie Zleceniodawcy w celu przeprowadzenia kontroli. W przypadku niewypłacania lub nieterminowego wypłacania przez Zleceniobiorcę wynagrodzenia wynikającego z ustawy Mindestlohngesetz Zleceniodawca Mark Spedition Sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości równowartości 500.000 EURO.

  2. W przypadku niedokonania przez Zleceniobiorcę zawiadomienia niemieckiego urzędu celnego o zamiarze świadczenia pracy w Niemczech lub nieprowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami ustawy Mindestlohngesetz lub nieprzechowywania tej dokumentacji przez okres wynikający z tej ustawy Zleceniodawca Mark Spedition Sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości równowartości 30.000 EURO. Zleceniodawca Mark Spedition Sp. z o.o. ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną

  Przeczytałem w całości Regulamin, akceptuję go bez uwag i potwierdzam ten fakt pobraniem regulaminu na swój adres emailowy.

  Mark Spedition Sp. z o.o.
  ul. Słoneczny Sad 4a,
  PL-72-002 Dołuje

  tel. +48 91 4211 400
  faks +48 91 4211410
  e-mail: mark@mark.com.pl

  Rzetelna firma logo

  © 2022 Mark Spedition. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin